Nabory wniosków realizowane przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 w 2019 r.
Start Aktualności Aktualności Nabory wniosków realizowane przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 w 2019 r.

PostHeaderIcon Nabory wniosków realizowane przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 w 2019 r.

                     

efr row       leader300      prow2020

  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach:

 

Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”.

 

Nabór wniosków rozpoczął się w dniu 10.06.2019 r. i będzie trwał do dnia 24.06.2019 r. Wzory wniosków i dokumentacji konkursowej znajdą Państwo na stronie www.zielonesiolo.pl w zakładce „NABORY WNIOSKÓW”.

Będzie to kolejny nabór realizowany w nowej perspektywie unijnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację działań związanych z wdrażaniem LSR na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”, tj.:

  • gminy miejsko - wiejskiej Brok,
  • gmin wiejskich: Andrzejewo, Boguty - Pianki, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne.

W obecnym naborze wniosków ustalony limit środków to 700.000,00 zł dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

Pomoc na operację przysługuje projektom wybranym w ramach dostępnego limitu środków finansowych podanym w ogłoszeniu o konkursie. Kolejność ustala się na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem lokalnych kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

Przedsięwzięcie 1 (P.1) Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”

O pomoc mogą ubiegać się:

- osoby pełnoletnie,

- posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

- mające miejsce zamieszkania na obszarze LGD.

Poziom dofinansowania: PREMIA finansowa w wysokości 70.000 zł wypłacana w dwóch transzach:

- 80% po podpisaniu umowy,

- 20% po zakończeniu realizacji operacji.

Warunki jakie trzeba spełnić:

- koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,

- operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi
w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia
2022 r.,

- operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze działania LGD,

- inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości (posiadającej funkcję inną niż mieszkaniowa) będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji,

- operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,

- realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Pomoc przyznawana jest, jeżeli:

1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

- nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność sklasyfikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub napojów,

- w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej,

- nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie,

2) zakłada we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz:

- zgłosi się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego i podlega tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

- utworzy co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem operacji, na podstawie umowy o pracę i utrzyma go do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,

3) osiągnie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

Koszty kwalifikowalne:

- ogólne, nie więcej niż 10 % kosztów kwalifikowanych, które mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku, tj. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego
i gospodarczego, w tym studia wykonalności,

- zakup robót budowlanych lub usług,

- zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

- najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

- zakup nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,

- zakup nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą),

- podatek od towarów i usług (VAT) – jeśli wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

W II półroczu br. LGD „ZIELONE SIOŁO” planuje ogłoszenie naborów wniosków dla operacji składanych w ramach:

  • Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”,
  • Przedsięwzięcia 3 (P.3) „Wsparcie dla wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, sportowo- turystyczno-rekreacyjnych i promujących dziedzictwo lokalne w tym historyczne”.

Przedsięwzięcie 2 (P.2) Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”

O pomoc ubiegać się może: 

- osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, prowadząca działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa, wpisaną do CEIDG pod adresem znajdującym się na obszarze LGD 

- spółki cywilne, których wszyscy wspólnicy spełniają warunki określone powyżej dla osoby fizycznej,

- osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba lub jej oddział znajduje się na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR),

- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną jeżeli siedziba lub jej oddział znajduje się na obszarze objętym LSR.

Poziom dofinansowania: REFUNDACJA

- dofinansowanie do 150.000 zł, stanowiące nie więcej niż 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie refundacji, po zakończeniu etapu lub operacji,

- minimalny koszt całkowity operacji to 50.000 zł,

- łączna maksymalna wartość pomocy w ramach PROW 2014-2020 na jednego beneficjenta wynosi 300.000 zł.

Warunki jakie trzeba spełnić:

- koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,

- operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi
w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia
2022 r.,

- operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze działania LGD,

- inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości (posiadającej funkcję inną niż mieszkaniowa) będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji,

- operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,

- realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Pomoc przyznawana jest, jeżeli:

1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

- w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczej.

2) operacja zakłada:

- utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,

- utrzymanie miejsca pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,

3. osiągnie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

Koszty kwalifikowalne:

- ogólne, nie więcej niż 10 % kosztów kwalifikowanych, które mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku, tj. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego
i gospodarczego, w tym studia wykonalności,

- zakup robót budowlanych lub usług,

- zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

- najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

- zakup nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,

- zakup nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą),

- podatek od towarów i usług (VAT) – jeśli wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

Działalności gospodarcze wykluczone ze wsparcia dla P.1 i P.2:

- działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,

- górnictwo i wydobywanie,

- działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,

- przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,

- wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,

- produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,

- produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

- produkcja metali,

- produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,

- transport lotniczy i kolejowy,

- gospodarka magazynowa.

Przedsięwzięcie 3 (P.3) „Wsparcie dla wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, sportowo- turystyczno-rekreacyjnych i promujących dziedzictwo lokalne w tym historyczne”.

Projekty grantowe składają się z co najmniej dwóch małych projektów – zadań, realizowanych przez beneficjentów z obszaru objętego LSR. W przypadku projektu grantowego to LGD udziela wsparcia grantobiorcom, a cały proces naboru wniosków, ich oceny i wyboru, w tym również zawieranie umów z grantobiorcami oraz wypłata środków (grantów) realizowana jest na poziomie Stowarzyszenia (LGD).

 

O pomoc mogą ubiegać się:

- osoby fizyczne, które są pełnoletnimi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz posiadają miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,

- osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

- gmina, która znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

- powiat, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Pozom dofinasowania:

- dofinansowanie przyznane przez LGD Grantobiorcy na realizację zadania nie może być wyższe niż 23.000 zł oraz niższe niż 5.000,00 zł,

- limit pomocy na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł w okresie programowania 2014-2020,

- pomoc dla projektów  grantowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Warunki jakie trzeba spełnić:

- projekt nie może być współfinansowany z innych środków publicznych z wyjątkiem zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz organizacji pożytku publicznego będącego organizacjami pozarządowymi,

- Grantobiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej, z tym że w przypadku Grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołała jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, pomoc jest wypłacana nawet gdy:

  1. obszar jego działalności i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania na które udzielany jest grant jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej,
  2. Grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej Grantobiorcy,

- operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakład realizację inwestycji na obszarze objętym LSR,

- inwestycje trwale związane z nieruchomością będą realizowane na nieruchomości będącej własnością Grantobiorcy lub posiada on prawo do dysponowania nieruchomością na moment składania wniosku, przez okres realizacji zadania oraz przez okres jego trwałości,

- podmiot ubiegający się o grant wykaże, że:

  1. posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do zadania, które zamierza realizować, lub
  2. posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, lub
  3. posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
  4. wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania, które zamierza realizować.

Zakres pomocy:

- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także
z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

- zachowanie dziedzictwa lokalnego,

- promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, pod warunkiem, że:  służy wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych

Pomoc nie jest przyznawana na organizację wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.

Nie ma możliwości wsparcia zakupu używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia objętego operacją, za wyjątkiem zakupu eksponatów w ramach operacji dotyczących zachowania dziedzictwa. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wkład niepieniężny Wnioskodawcy.

Informacje zawarte w niniejszym artykule mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie na skutek zmiany przepisów prawnych.

Zainteresowanych Wnioskodawców zapraszamy do Biura LGD „ZIELONE SIOŁO” od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº - 16ºº. Stowarzyszenie zapewnia bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku o przyznanie pomocy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem LGD.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„ZIELONE SIOŁO”

07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. L. Mieczkowskiego 4 (I piętro)

tel. 602 778 363, fax (29) 745 20 20

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; www.zielonesiolo.pl